Vol. 522

Cape Town,
December
Kaapstad, 22 Desember 2008

No. 31745

THE PRESIDENCY
LIHHOVISI LEMENGAMELI
————
————
No. 1402
22 December 2008 No. 1402
22 December 2008
It is hereby notified that the President has
assented to the following Act, which is
hereby published for general information:—

Ngaloku
kwentiwa
satiso
sekutsi
uMengameli uwuvumile lomTsetfo lolandzelako, lekungumTsetfo lokhishwako
lapha kutsi watiwe ngumphakatsi
wonkhe:—

No. 51 of 2008: Intellectual Property No. 51 wa 2008: ngeMTsetfo
Rights from Publicly Financed Re- weMalungelo Emphahla yeBuhlakani
search and Development Act, 2008.
levela kuLucwaningo nekuTfutfukisa
lokuKhokhelwe nguHulumende, 2008.

31745
9 771682 584003

Select target paragraph3