የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌደራል ነጋሪት ጋዜጣ
FEDERAL NEGARIT GAZETTE
OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፹፫
አዲስ አበባ ሰኔ ፴ ቀን ፪ሺ8 ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22nd Year No. 83
ADDIS ABABA 7th July, 2016

አዋጅ ቁጥር ፱፻፶፰/ ፪ሺ፰

PROCLAMATION No. 958/2016

የኮምፒዩተር ወንጀል አዋጅ……………..…ገጽ ፱ሺ፩፻፬

Computer Crime Proclamation ………Page 9104

ማውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፱፻፶፰/ ፪ሺ፰

PROCLAMATION No.958/2016

የኮምፒዩተር ወንጀልን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE
COMPUTER CRIME

ቴክኖሎጂ

WHEREAS, information and communication

ለሃገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እድገት

technology plays a vital role in the economic,

ቁልፍ ሚና የሚጫወት በመሆኑ፤

social and political development of the country;

የኢንፎርሜሽንና

የኢንፎርሜሽንና
አጠቃቀም

ተገቢ

የኮምኒዩኬሽን

ቴክኖሎጂ

WHEREAS, unless appropriate protection

ካልተደረገለት

and security measures are taken, the utilization of

የኮምኒዩኬሽን

ጥንቃቄና

ጥበቃ

የሃገሪቱን ሁለንተናዊ እድገት ሊያደናቅፍ እንዲሁም
የዜጎችን የግል ነፃነት አደጋ ላይ ሊጥሉ ለሚችሉ
የተለያዩ የኮምፒዩተር ወንጀሎች እና ሌሎች የደህንነት
ስጋቶች የተጋለጠ በመሆኑ፤

information

communication

technology

is

vulnerable to various computer crimes and other
security threats that can impede the overall
development of the country and endanger
individual rights;

ከአዳዲስ

WHEREAS, the existing laws are not

የቴክኖሎጂ ለውጦች ጋር በበቂ ሁኔታ ተጣጥመው

adequately tuned with the technological changes

የማይሄዱ

and are not sufficient to prevent, control,

በሥራ

ላይ
እና

ለመቆጣጠር፣

ያሉ

የሀገሪቱ

የኮምፒዩተር
ለመመርመርና

ሕጎች

ወንጀልን

ለመከላከል፣

ተጠርጣሪዎችን

ፍትህ ለማቅረብ የሚያስችሉ ባለመሆናቸው፤

ÃNÇ êU
Unit Price

ወደ

investigate

and

prosecute

the

suspects

computer crimes;

nU¶T Uz¤È ±.œ.q.Ü *¹þ1
Negarit G. P.O.Box 80001

of

Select target paragraph3