.-.

GOVERNMENT GAZETTE

STAATSKOERANT
-

VAN DIE REIW3LIEK VAN SUID-AFRIKA

Registered at the Post O@ce as a Newspaper

As ‘n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

CAPE TOWN, 1 OCTOBER 1997
~OL.

388

.,

KAAPSTAD, 1 OKTOBER 1997

KANTOOR VAN DIE PRESIDENT

OFFICE OF THE PRESIDENT
No. 1284.

No. 18324

1 October 1997

No. 1284.

1 Oktober 1997

It is hereby notified that the President has assented
to the following Act which is hereby published for general
information:—

Hierby w o r d b e k e n d gemaak dat die President sy
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
ter rdgemene inligting gepubliseer word:—

No. 37 of 1997: Counterfeit Goods Act, 1997.

No. 37 van 1997: Wet op Nagemxikte Goedere, 1997.

Select target paragraph3