REPUBLIC OF SOUTH

GOVERNMENT GAZETTE

STAATSKOERANT
VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

As ‘n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

Registered at the Post O#ce as a Newspaper

CAPE TOWN, 28 APRIL 1999
VOL.

406
KAAPSTAD, 28 APRIL 1999

No. 19974

,
KANTOOR VAN DIE PRESIDENT

O~ICE OF THE PRESIDENT
No. 506.

28 April 1999

No. 506.

28 April 1999

It is hereby notified that the President has assented to the
following Act which is hereby published for general
information:—

Hierby word bekend gemaak dat die President sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter
algemene inligting gepubliseer word:—

No. 25 of 1999: National Heritage Resources Act, 1999.

No. 25 van 1999: Wet op Nasionale Erfenishulpbronne. 1999.

Select target paragraph3