( . ...,,
.

.’”-

.

----

. . . . . . ..-

!
i

,, . . ,.- -,/:/-,
,:; /’ ,..

-

‘,

-,
I

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GOVERNMENT GAZETTE

STAATSKOERANT
VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
A S ‘n Nuusblad by die Po.TkarlfoC~r Geregistreer

Registered at the Post Ojice as a Newspaper

CAPE TOWN, 3 DECEMBER 1997
VOL

390

No. 18489

KAAPSTAD. 3 DESEMBER 1997
I

KANTOOR VAN DIE PRESIDENT

OFFICE OF THE PRESIDENT
No. 1629.

3 December 1997

No. 1629.

3 Desember 1997

It is hereby notified that the President has assented
to the following Act which is hereby published for general
information :—

Hierby word bekend gemaak dat die President sy
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 73 of 1997: National Film and Video Foundation Act,
1997.

No. 73 van 1997: Wet op die Nasionale Stigting vir Rolprente
en Video’s, 1997.

Select target paragraph3